Politika EHS

Společnost LEXA & POSEL s.r.o. se zabývá ve spolupráci s firmou TE Connectivity Waidhofen v Rakousku výrobou relé a konektorů ve dvou provozech. V sídle firmy Hamr 148, Suchdol nad Lužnicí, a v Jindřichově Hradci, v ulici Archiváře F. Teplého 434.
Naše společnost se zavazuje chránit zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a chránit životní prostředí. Dále se zavazuje zajišťovat bezpečné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance, nezávislé dodavatele a zákazníky, provozovat svoje zařízení a zařízení firmy TE Connectivity a provádět činnosti takovým způsobem, který zabrání újmě na zdraví a životním prostředí. Naše společnost se bude snažit hospodařit s energiemi, vodou a surovinami, využívat recyklaci a omezovat odpady tam, kde je to možné. Budeme na všech provozech dobrým sousedem našemu okolí tím, že zajistíme, aby naše aktivity, zařízení a činnost nezpůsobila bezdůvodná rizika. Budeme se snažit začlenit se do okolních aktivit souvisejících s ochranou životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce. Ve všech svých aktivitách budeme dodržovat veškeré proveditelné legislativní požadavky.

Vedení společnosti se v rámci své odpovědnosti zavazuje k následujícímu:

 • Plnění legislativních požadavků
 • Provozovat svůj podnik ve shodě se všemi aplikovatelnými ustanoveními zákonů, nařízení, vyhlášek a dalších legislativních požadavků v oblastech životního prostředí, ochrany zdraví, bezpečnosti práce, pracovního prostředí a požární ochrany.

Řízení rizik a zatížení okolí:

 • Systematicky vyhodnocovat negativní dopady na životní prostředí spojené s provozem společnosti, mít je pod kontrolou a minimalizovat je uplatněním preventivních postupů.
 • Veškeré podnikatelské aktivity provádět způsobem, který chrání bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a našeho okolí.
 • Eliminovat nebo snižovat bezdůvodná a nepřijatelná pracovní rizika, volit optimální bezpečnostní opatření a pružně reagovat a adaptovat se na probíhající změny vně i uvnitř podniku.
 • Modernizovat a restrukturalizovat procesy, s cílem účinně využívat energie a materiály zejména snižováním energetické náročnosti výroby, spotřeby vody, množství emisí vnášených do ovzduší, spotřeby chemikálií a nevyužitelných odpadů.
 • Posilovat povědomí o odpovědnosti svých zaměstnanců za bezpečnost a ochranu vlastního zdraví ve všech úrovních společnosti.
 • Motivovat, školit, vzdělávat a cvičit všechny zaměstnance tak, aby prováděli své činnosti způsobem šetrným ke svému zdraví, zdraví spolupracovníků a k životnímu prostředí.
 • Vedoucí pracovníci dodržovat zásadu: Školit – kontrolovat – vyžadovat

Trvalé zlepšování:

 • Neustále zlepšovat ochranu životního prostředí, pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměstnanců.
 • Vést  podnik  po  stránce  bezpečnosti  práce  a  ochrany  životního  prostředí  k udělení  certifikace  „BEZPEČNÝ PODNIK“.

Komunikace se zaměstnanci a okolím:

Prosazovat otevřený dialog se zaměstnanci a veřejností, informovat je na poradách o svých činnostech, záměrech a výsledcích v ochraně životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce.